Psikologi kepribadian dengan perspektif baru

Psikologi kepribadian dengan perspektif baru

PRAWIRA, Purwa Atmaja ; RATRI, Rose Kusumaning

PSIKOLOGI -- KEPRIBADIAN
Detil Buku
Edisi
Penerbit Jogjakarta : : Ar-Ruzz Media,, 2013
Deskripsi Fisik 350 hlm. ; 23 cm.
ISBN 978-602-7874-08-4
Subjek PSIKOLOGI -- KEPRIBADIAN
Bahasa Indonesia
Call Number 155.2 PRA p
Deskripsi
Indeks : hlm. 345-347 ; hlm. 337-343 ; Selain teori-teori yang dikembangkan oleh para sarjana barat, psikologi keperibadian juga menjadi objek pembahasan dalam Islam. Pada hakikatnya, Islam sebagai sebuah ajaran tidak hanya ditujukan kepada segolongan tertentu, tetapi untuk seluruh umat dunia. Sifat Islam adalah rahmatan lil alamin. Bertitik tolak dari karateristik tersebut, pandangan Islam tentang keperibadian manusia adalah pengetahuan berdasarkan Al-Quran tentang hakikat manusia.
Pinjam Buku Ini
Buku ini dapat dipinjam/dibaca di:
Perpustakaan Jakarta Utara - Koja Dapat dipinjam: 3 | Baca di tempat: 1